stan prawny na dzień 25 lutego 2024

zwiększenie dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny oraz likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych
na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 11 grudnia 2014

zwiększenie dofinansowania kosztów uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, na mocy rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2014

2014

uprawnienia osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej w transporcie autobusowym i autokarowym wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.

wydłużony okres ważności „starych” kart parkingowych na mocy ustawy z dnia 10 października 2014 o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 1589)

zmieniona odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym, zgodnie z rozporządzeniem Minista Zdrowia z 11 września 2014 zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1245)

wchodzą w życie zapisy Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych

aktualne stawki ZUS znajdziesz w dziale „Wybrane świadczenia” w rozdziałach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna.

Rządowy program „Wyprawka Szkolna” w 2014 r. – nowe grupy uczniów z niepełnosprawnościami uprawnione do otrzymania pomocy.

od 10 lipca 2014
skrócona norma czasu pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – ponownie bez konieczności uzyskania zaświadczenia lekarskiego – na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 791) oraz ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 10 czerwca 2014 (Dz. U. poz. 877)

Accessibility