stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF Szkolnictwo wyższe

Ustawa, jako jedno z podstawowych zadań uczelni, uznaje stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, w kształceniu i w prowadzeniu działalności naukowej.

W szczególności, uczelnia (zarówno publiczna, jak i niepubliczna) otrzymuje z budżetu państwa środki na finansowanie zadań związanych z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniem na studiach i w szkołach doktorskich lub w prowadzeniu działalności naukowej. Podział środków finansowych na ten cel odbywa się zgodnie z algorytmem uwzględniającym dane dotyczące studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi.

Student, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich.
Łączny okres, przez który przysługuje stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi 12 semestrów, bez względu na ich pobieranie przez studenta, z zastrzeżeniem że w ramach tego okresu stypendium przysługuje na studiach:
1) pierwszego stopnia – nie dłużej niż przez 9 semestrów;
2) drugiego stopnia – nie dłużej niż przez 7 semestrów.
Okres ten wydłuża się o 2 semestry w przypadku, gdy student podjął jednolite studia magisterskie, których czas trwania wynosi 11 albo 12 semestrów.
Do okresu, przez który przysługuje stypendium dla osób niepełnosprawnych, wlicza się wszystkie rozpoczęte przez studenta semestry na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, w tym semestry przypadające w okresie korzystania z urlopów, z wyjątkiem semestrów na kolejnych studiach pierwszego stopnia rozpoczętych lub kontynuowanych po uzyskaniu pierwszego tytułu zawodowego licencjata, inżyniera albo równorzędnego. W przypadku kształcenia się na kilku kierunkach studiów semestry odbywane równocześnie traktuje się jako jeden semestr.

Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, a także licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, stypendium dla osób niepełnosprawnych przysługuje przez dodatkowy okres 12 semestrów.

Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności albo o niezdolności do pracy, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30%.

Accessibility