stan prawny na dzień 25 lutego 2024

Zapisz do PDF Świadczenie wspierające

Podstawa prawna: ustawa z dnia 7 lipca 2023 o świadczeniu wspierającym (Dz. U. z 2023 poz. 1429)

Celem świadczenia wspierającego jest udzielenie najciężej poszkodowanym osobom niepełnosprawnym  pomocy służącej częściowemu pokryciu wydatków związanych z zaspokojeniem szczególnych potrzeb życiowych tych osób. Świadczenie to przysługuje osobie w wieku od ukończenia 18. roku życia, posiadającej decyzję ustalającą poziom potrzeby wsparcia, w której potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 100 punktów.

Świadczenie wspierające przysługuje miesięcznie w wysokości:
1) 220% renty socjalnej – jeżeli w decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia potrzebę tę określono na poziomie od 95 do 100 punktów;
2) 180% renty socjalnej – jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 90 do 94 punktów;
3) 120% renty socjalnej – jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 85 do 89;
4) 80% renty socjalnej – jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 80 do 84 punktów;
5) 60% renty socjalnej – jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 75 do 79 punktów;
6) 40% renty socjalnej – jeżeli potrzebę wsparcia określono na poziomie od 70 do 74 punktów.

Postępowanie w sprawie świadczenia wspierającego prowadzi oraz świadczenie to wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych.
Ustalenie prawa do świadczenia wspierającego oraz jego wypłata następują na wniosek osoby uprawnionej lub osoby upoważnionej do jej reprezentowania. Wniosek ten składa się, wyłącznie w postaci elektronicznej, nie wcześniej niż w miesiącu, w którym decyzja ustalająca poziom potrzeby wsparcia stała się ostateczna.

Świadczenie wspierające nie przysługuje, m.in., jeżeli dana osoba przebywa w domu pomocy społecznej, w rodzinnym domu pomocy, zakładzie opiekuńczo-leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym lub innej placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku.

Od 1 stycznia 2024 r. świadczenie wspierające dostępne jest dla osób z niepełnosprawnościami z najwyższymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 87 do 100 pkt, od 1 stycznia 2025 r. – także dla osób z potrzebą wsparcia na poziomie od 78 do 86 pkt, a od 1 stycznia 2026 r. – także dla osób z pozostałymi uprawniającymi poziomami potrzeby wsparcia, tj. od 70  do 77 pkt.
Powyższy harmonogram nie dotyczy osób z niepełnosprawnościami, na które ich opiekunowie co najmniej w dniu 1 stycznia 2024 r. lub później pobierali dotychczasowe świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy, zasiłek dla opiekuna lub świadczenie pielęgnacyjne na nowych zasadach – w przypadku takich osób uzyskanie przez nie co najmniej 70 pkt w decyzji o poziomie potrzeby wsparcia, już od 1 stycznia 2024 r. uprawnia do otrzymania świadczenia wspierającego.

Accessibility