stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF Banki

Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (Dz. U. z 2022 r. poz. 2324, z późn. zm.)

Ustawa z 19 lipca 2019 o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (art.46) wprowadza do ustawy Prawo bankowe nast. zapisy:

  • w art. 109: Osoba ze szczególnymi potrzebami mają prawo otrzymania ogólnych warunków umów oraz regulaminów (określających, w szczególności, warunki otwierania i prowadzenia rachunków bankowych oraz rodzaje udzielanych kredytów i warunki umów kredytu i umów pożyczki) w formach takich jak nagranie audio, nagranie wizualne treści w polskim języku migowym, wydruk w alfabecie Braille’a lub wydruk z wielkością czcionki wygodną do czytania, w terminie 7 dni od zgłoszenia takiej potrzeby. Ponadto treść ogólnych warunków umów oraz regulaminów udostępnia się odpowiednio w formach dostępnych dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym przez system bankowości elektronicznej.

 

  • w art. 111: Osoba ze szczególnymi potrzebami ma prawo otrzymania informacji ogłaszanych przez bank w miejscu wykonywania czynności (takich jak: stosowane stawki oprocentowania środków na rachunkach bankowych, kredytów i pożyczek, stosowane stawki prowizji i wysokość pobieranych opłat, terminy kapitalizacji odsetek, stosowane kursy walutowe, bilans ze sprawozdaniem z badania za ostatni okres podlegający badaniu, skład zarządu i rady nadzorczej banku, nazwiska osób upoważnionych do zaciągania zobowiązań w imieniu banku albo jednostki organizacyjnej banku, a w przypadku banków spółdzielczych dodatkowo obszar swojego działania oraz bank zrzeszający) w formach takich jak nagranie audio, nagranie wizualne treści w polskim języku migowym, wydruk w alfabecie Braille’a lub wydruk z wielkością czcionki wygodną do czytania, w terminie 7 dni od zgłoszenia takiej potrzeby.

 

Accessibility