stan prawny na dzień 1 marca 2024

Zapisz do PDF „Aktywny Samorząd”

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Aktywny Samorząd - logo

Moduły, obszary i zadania programu:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadania 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadania 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy  – w szczególności dofinansowanie lub refundacja:
   • kursu i egzaminów na prawo jazdy,
    oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania:
   • zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu,
   • dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu),
    a w przypadku Zadania 3 także:
   • usług tłumacza migowego
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadania 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu;
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Pomoc (w postaci dofinansowania lub refundacji) może dotyczyć kosztów poniesionych:
– w Obszarze A: Zadanie 1 i 4, w Obszarze B: Zadanie 1, 3 i 4 oraz w Obszarze C: Zadanie 1, 3 i 5 – wyłącznie kosztów poniesionych po zawarciu umowy dofinansowania,
– w pozostałych przypadkach – także kosztów poniesionych do 180 dni przed dniem złożenia wniosku.

Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym obejmuje:

 1. opłatę za naukę (czesne) dot. bieżącego roku szkolnego lub akademickiego, niezależnie od daty ich poniesienia;
 2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu);
 3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Bezpośrednim realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który występuje do właściwego Oddziału PFRON o przyznanie środków finansowych na realizację programu oraz zawiera z PFRON umowę w sprawie realizacji programu.

Formy wsparcia przewidziane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych zamieszkałych na terenie danego powiatu.

Z uczestnictwa w programie wyłączone są osoby oraz samorządy powiatowe, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy) i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (w przypadku osoby fizycznej) lub wystąpienia o środki na realizację Programu (w przypadku samorządu powiatowego).

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:

 1. Obszar A:
  • Zadanie 1 (zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu):
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcja narządu ruchu.
  • Zadanie 2 (uzyskanie prawa jazdy):
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • wiek aktywności zawodowej,
   • dysfunkcja narządu ruchu.
  • Zadanie 3 (uzyskanie prawa jazdy):
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • wiek aktywności zawodowej,
   • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.
  • Zadanie 4 (zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu):
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcja narządu słuchu.
 2. Obszar B:
  • Zadanie 1 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania):
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
  • Zadanie 2 (szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego i oprogramowania):
   • pomoc udzielona w ramach Obszaru B.
  • Zadanie 3 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania):
   • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • dysfunkcja narządu wzroku,
   • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
  • Zadanie 4 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania):
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   • dysfunkcja narządu słuchu,
   • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
  • Zadanie 5 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu):
   • pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4,
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.
 3. Obszar C:
  • Zadanie 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym):
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
  • Zadanie 2 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym):
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub – w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Zadanie 3 i 4 (zakup nowoczesnej protezy kończyny i utrzymanie sprawności technicznej posiadanej nowoczesnej protezy):
   • stopień niepełnosprawności,
   • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
   • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
  • Zadanie 5 (zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego):
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
   • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.
 4. Obszar D (zapewnienie opieki dla osoby zależnej):
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • aktywność zawodowa,
  • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 1. Obszar A i Obszar C – Zadania: 1 i 3 oraz 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;
 2. Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
 3. Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem w/w okresów wobec wnioskodawców, którzy wskutek pogorszenia stanu zdrowia nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania, lub wskutek zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowany ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I w 2024 roku
wynosi w przypadku:

 1.  Obszaru A:
  • w Zadaniu 1 (zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu osoby z dysfunkcją ruchu) – 70.000 zł, z zastrzeżeniem, iż w przypadku zakupu niestacjonarnego/mobilnego fotela/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 8.000 zł;
  • w Zadaniu 2 lub 3 (uzyskanie prawa jazdy) – 5.280 zł, w tym:
   • dla kosztów kursu i egzaminów kat. B – 2.310 zł,
   • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.850 zł,
   • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 880 zł,
   • dla kosztów usług tłumacza migowego – 550 zł;
  • w Zadaniu 4 (zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu osoby z dysfunkcją słuchu) – 4.400 zł;
 2. Obszaru B:
  • w Zadaniu 1 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania):
   • dla osoby niewidomej – 10.000 zł oraz 16.500 zł na urządzenia brajlowskie (łącznie 26.500 zł),
   • dla pozostałych adresatów w zadaniu – 10.000 zł;
  • w Zadaniu 2 (dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania):
   • dla osoby głuchoniewidomej – 4.400 zł,
   • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.300 zł,
   • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.200 zł,
    z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;
  • w Zadaniu 3 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania przez osobę o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku) – 10.000 zł;
  • w Zadaniu 4 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania przez osobę z dysfunkcją słuchu) – 6.000 zł;
  • w Zadaniu 5 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu) – 1.650 zł;
 3. Obszaru C:
  • w Zadaniu 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) – 17.600 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 27.500 zł,
  • w Zadaniu 2 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) – 3.850 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.100 zł,
  • w Zadaniu 3, dla protezy na III poziomie jakości, przy amputacji:
   • w zakresie ręki – 13.200 zł,
   • przedramienia – 28.600 zł,
   • ramienia lub wyłuszczeniu w stawie barkowym – 33.000 zł,
   • na poziomie stopy lub podudzia – 19.800 zł,
   • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 27.500 zł,
   • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 33.000 zł,
    z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż do trzykrotności kwot wskazanych powyżej,
  • w Zadaniu 4 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanej nowoczesnej protezy kończyny) – do 30% kwot, o których mowa odnośnie Zadania 3,
  • w Zadaniu 1, 3 i 4 – dla refundacji kosztów dojazdu beneficjenta programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z beneficjentem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 220 zł,
  • w Zadaniu 5 (zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego) – 8.250 zł;
 4. Obszaru D – 330 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Udział własny wnioskodawcy w module I wynosi w 2024 roku co najmniej 10% ceny brutto zakupu/usługi, przy czym w ramach Obszaru B Zadanie 2 i Obszaru C Zadanie 2 – nie jest wymagany.

W ramach modułu I, w celu wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celów programu i które zmieszczą się w limitach środków finansowych przekazanych przez PFRON na realizację programu, przeprowadzana jest ocena merytoryczna (w systemie punktowym – wniosek może uzyskać max 100 pkt).
W 2024 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które

 1.  uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 2. posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 3. są zatrudnione (także jeśli odbywają staż zawodowy lub są wolontariuszami) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 4. posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW (preferencja dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy z niej skorzystają po raz pierwszy – preferencja jest jednorazowa) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 5. złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2024 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 6. w 2023 lub w 2024 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,

pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków (w odniesieniu do pozostałych 50 punktów oceny merytorycznej) określa realizator programu.

W sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:
a)    stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a) nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:
b)    wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy – przy czym preferencja obowiązuje tylko wówczas, gdy wnioskodawca umieści we wniosku informację o wysokości tego dochodu.

Wnioski w ramach modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej.
W ramach modułu II  kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium oraz do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców;
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł;
 3.  opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Istnieje możliwość zwiększenia kwoty dofinansowania ponad kwoty wskazane w punktach 1-3, stosownie do uzasadnionych potrzeb, dla wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 764 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą, w szczególności,  pod uwagę: specyficzne potrzeby dotyczące technologii wspomagającej lub aktywność zawodową i społeczną potencjalnego beneficjenta, atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy.

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. Wymagany udział własny w kosztach opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosi co najmniej 50% kosztów opłaty.

W zakresie kosztów czesnego wymagany jest udział własny w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu w wysokości:

 • 10% wartości czesnego – dla beneficjentów, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 60% wartości czesnego – dla beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia udziału własnego w wys. 10% wartości czesnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość  jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 770 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;
 • 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku),
 • 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 • 330 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2022 lub w 2023 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;
 • 880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
 • 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię w trakcie pobierania nauki (nie ukończywszy jej), ponownie pobiera naukę na poziomie (semestr/półrocze) objętym uprzednio dofinansowaniem ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach programu.

Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca:
– z powodu niezadowalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
– zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:

 1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON: „STUDENT” i „STUDENT II”, z uwzględnieniem pkt 2 i pkt 7,
 2. wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;
 3. decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
 4. wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, studia I stopnia, studia II stopnia, studia III stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe, szkoła doktorska, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
 5. wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
 6. na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 – nie ma zastosowania;
 7. limit, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia);
 8. decyzja w sprawie wyrażenia zgody na udział w programie wnioskodawcy, który przekroczył limit, o którym mowa w pkt 1, ale nie pobiera nauki w formach edukacji na poziomie wyższym wymienionych w pkt 7, może być podjęta przez Pełnomocników Zarządu w Oddziale Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii właściwego realizatora programu. W opinii tej realizator programu wskazuje w szczególności:
  1. uzasadnienie proponowanej decyzji w odniesieniu do sytuacji wnioskodawcy na rynku pracy,
  2. okres trwania nauki,
  3. wysokość limitu środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w dyspozycji realizatora programu na dofinansowania w module II (na dzień sporządzenia opinii) wraz z informacją, czy decyzja wymaga zwiększenia tego limitu,
  4. wykaz analizowanych dokumentów stanowiących podstawę wydanej opinii,

  przy czym decyzja pozytywna w sprawie wyrażenia zgody na udział wnioskodawcy w programie obejmuje cały okres trwania rozpoczynanej nauki.

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

Podstawą decyzji o przyznaniu osobie niepełnosprawnej dofinansowania, jest wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, które potwierdzają możliwość uczestnictwa w programie (składany we właściwej jednostce samorządu powiatowego lub poprzez elektroniczny System Obsługi Wsparcia – SOW).

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/od dnia 1 marca 2024 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada w 2024 roku, w przypadku:

 • Modułu I – dnia 31 sierpnia 2023 r.
 • Modułu II:

dnia 31 marca 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2023/2024),

dnia 10 października 2024 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2024/2025).

 

Szczegółowe informacje dostępne są na stronie PFRON i na stronach samorządów powiatowych realizujących Program.

Accessibility