stan prawny na dzień 25 lutego 2024

od 1 czerwca zwiększono kwotę przychodu powodującą zmniejszenie lub zawieszenie renty – zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia”, w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna.

zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2015, poz. 691), określająca (m.in.) miejsce składania wniosków o wydanie karty parkingowej: obecnie będzie to dowolnie wybrany powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, a nie, jak dotychczas, zespół w miejscu stałego pobytu (o kartach parkingowych czytaj w zakładce TransportUprawnienia w ruchu drogowym).

wydłużenie terminu składania wniosków w module II programu „Aktywny Samorząd”
na mocy uchwały Rady Nadzorczej PFRON z 22 kwietnia 2015

zaktualizowane stawki ZUS – w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna.

ogłoszone 19. marca zmiany treści (dotyczące modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym) i nowy tekst jednolity dokumentu pn.
Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku uwzględniono w zakładce: Programy PFRON „Aktywny Samorząd”

nowelizacja ustawy o transporcie drogowym, dostosowująca polskie prawo do rozporządzenia 181/2011 UE dotyczącego praw pasażerów w transporcie autobusowym i autokarowym

zmiany w pilotażowym programie PFRON „Aktywny Samorząd” (w szczególności ograniczenie zadań dofinansowywanych w ramach modułu I) – uchwała nr 13/2015 Zarządu PFRON z dnia 29 stycznia 2015

zmiany w zasadach dofinansowania przystosowania stanowiska pracy oraz zatrudnienia asystenta osoby niepełnosprawnej  na mocy ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1873) oraz rozporządzeń MPiPS z 23 grudnia 2014

Accessibility