stan prawny na dzień 15 listopada 2023

2014

uprawnienia osób niepełnosprawnych i osób o ograniczonej sprawności ruchowej w transporcie autobusowym i autokarowym wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 181/2011 z dnia 16 lutego 2011 r.

wydłużony okres ważności „starych” kart parkingowych na mocy ustawy z dnia 10 października 2014 o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014, poz. 1589)

zmieniona odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym, zgodnie z rozporządzeniem Minista Zdrowia z 11 września 2014 zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1245)

wchodzą w życie zapisy Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 26 marca 2014 w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących świadczenia udogodnień dla osób niepełnosprawnych przez dostawców publicznie dostępnych usług telefonicznych

aktualne stawki ZUS znajdziesz w dziale „Wybrane świadczenia” w rozdziałach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna.

Rządowy program „Wyprawka Szkolna” w 2014 r. – nowe grupy uczniów z niepełnosprawnościami uprawnione do otrzymania pomocy.

od 10 lipca 2014
skrócona norma czasu pracy osoby niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności – ponownie bez konieczności uzyskania zaświadczenia lekarskiego – na mocy wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 13 czerwca 2013 r. (Dz. U. poz. 791) oraz ustawy o zmianie ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 10 czerwca 2014 (Dz. U. poz. 877)

zasady wydawania nowych kart parkingowych – rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 i 25 czerwca 2014 (Dz. U. z 2014, poz. 843 i 870)

zmiany w pilotażowym programie PFRON: „Aktywny Samorząd” – uchwała nr 3/2014 Zarządu PFRON z dnia 21 stycznia 2014 oraz uchwała nr 5/2014 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 9 czerwca 2014

Accessibility