stan prawny na dzień 1 marca 2024

Zapisz do PDF Podstawowe prawa osób niepełnosprawnych

Sejm RP

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U. z 1997 Nr 78, poz. 483, z późn. zm.)

zapewnia prawo do niedyskryminacji stanowiąc, że nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny (art. 32 ust. 2). Ustawa zasadnicza nakłada też na władze publiczne obowiązek zapewnienia szczególnej opieki zdrowotnej osobom niepełnosprawnym (art. 68 ust.3), a także obowiązek pomocy tym osobom w zabezpieczeniu egzystencji, przysposobieniu do pracy oraz komunikacji społecznej (art. 69).

Bardziej szczegółowe zapisy znajdują się w innych aktach prawnych, w szczególności w Konwencji ONZ o prawach osób niepełnosprawnych.

flaga ONZ

Accessibility