stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF Radio i telewizja

Ustawa o radiofonii i telewizji zakazuje dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność w audycjach i innych przekazach.

Ponadto, nadawcy programów telewizyjnych są obowiązani do zapewniania dostępności programów dla osób z niepełnosprawnościami wzroku oraz osób z niepełnosprawnościami słuchu, przez wprowadzanie odpowiednich udogodnień (elementów dźwiękowych lub graficznych zawartych w audycji lub rozpowszechnianych równocześnie z nią, których celem jest zapewnienie tym osobom możliwości zapoznania się z audycją, w szczególności w formie audiodeskrypcji oraz napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy) tak, aby co najmniej 50% kwartalnego czasu nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, posiadało takie udogodnienia. Nadawcy są obowiązani do informowania odbiorców o terminie, czasie emisji i czasie trwania audycji zawierającej udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz rodzaju tych udogodnień.

10 maja 2020 zostało opublikowane rozporządzenie KRRiTV określające, w szczególności, udział poszczególnych rodzajów udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami (audiodeskrypcji bądź napisów ew. tłumaczenia na język migowy) w łącznym czasie nadawania programu telewizyjnego.
I tak, udział rodzajów udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami w kwartalnym czasie nadawania programu, z wyłączeniem reklam i telesprzedaży, ma wynosić w 2022 r. i 2023 r. co najmniej 5% audiodeskrypcji oraz 30% napisów dla niesłyszących lub tłumaczenia na język migowy, zaś w 2024 r. odpowiednio 7% i 43%.
Rozporządzenie określa też procentowe udziały tych udogodnień w poszczególnych  rodzajach audycji (dla dzieci, muzycznych, informacyjnych i publicystycznych, sportowych).
Pełen tekst rozporządzenia KRRiTV znajduje tutaj.

Wg ustawy z dnia 11 sierpnia 2021 o zmianie ustawy o radiofonii i telewizji (Dz.U. z 2021, poz. 1676), począwszy od 1 listopada 2021 nadawcy programów telewizyjnych są obowiązani do zapewnienia, aby informacje o charakterze nadzwyczajnym, w tym publiczne komunikaty i ogłoszenia w sytuacji klęski żywiołowej, były rozpowszechniane wraz z udogodnieniami dla osób z niepełnosprawnościami, chyba że ich rozpowszechnienie wraz z tymi udogodnieniami jest niemożliwe.

 

Zgodnie z art. 4. ustawy o opłatach abonamentowych, z obowiązku opłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego zwolnione są:

 1. osoby, co do których orzeczono o:
  1. zaliczeniu do I grupy inwalidów, lub
  2. całkowitej niezdolności do pracy, na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, lub
  3. znacznym stopniu niepełnosprawności, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, lub
  4. trwałej lub okresowej całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, na podstawie ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 2. osoby, które ukończyły 75 lat;
 3. osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy z właściwego organu realizującego zadania w zakresie świadczeń rodzinnych jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej lub rentę socjalną z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub innego organu emerytalno-rentowego;
 4. osoby niesłyszące, u których stwierdzono całkowitą głuchotę lub obustronne upośledzenie słuchu (mierzone na częstotliwości 2000 Hz o natężeniu od 80 dB);
 5. osoby niewidome, których ostrość wzroku nie przekracza 15%;
 6.  osoby, które ukończyły 60 lat oraz mają ustalone prawo do emerytury, której wysokość nie przekracza miesięcznie kwoty 50% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego;
 7. osoby:
  1. które mają prawo do korzystania ze świadczeń pieniężnych z tytułu ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
  2. spełniające kryteria dochodowe, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych,
  3. bezrobotne, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  4. posiadające prawo do zasiłku przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy,
  5. posiadające prawo do świadczenia przedemerytalnego, określonego w ustawie z dnia 30 kwietnia 2004 r. o świadczeniach przedemerytalnych,
 8. osoby, które otrzymują zasiłek dla opiekuna określony w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

Zwolnienie od opłat przysługuje w/w osobom od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono w placówce operatora publicznego, t.j. operatora obowiązanego do świadczenia powszechnych usług pocztowych, oświadczenie o spełnianiu warunków do korzystania z tych zwolnień i przedstawiono dokumenty potwierdzające uprawnienie do tych zwolnień.

Osoby korzystające ze zwolnień od opłat abonamentowych obowiązane są zgłosić placówce operatora publicznego zmiany stanu prawnego lub faktycznego, które mają wpływ na uzyskane zwolnienia, w terminie 14 dni od dnia, w którym taka zmiana nastąpiła.

Accessibility