stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF Własna działalność gospodarcza

Osoba niepełnosprawna, zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy, może otrzymać ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych jednorazowo środki na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo na podjęcie działalności w formie spółdzielni socjalnej na jednego członka założyciela spółdzielni oraz na jednego członka przystępującego do spółdzielni socjalnej po jej założeniu, w wysokości określonej w umowie zawartej ze starostą:

 1. nie wyższej niż sześciokrotność przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 12 miesięcy,
 2. wynoszącej od sześciokrotności do piętnastokrotności przeciętnego wynagrodzenia, w przypadku zobowiązania do prowadzenia działalności gospodarczej, rolniczej lub członkostwa w spółdzielni socjalnej nieprzerwanie przez okres co najmniej 24 miesięcy

– jeśli nie otrzymała bezzwrotnych środków publicznych na ten cel.

Osoba niepełnosprawna, która otrzymała jednorazowo ww. środki, jest obowiązana do ich zwrotu wraz z odsetkami, w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, jeżeli z przyczyn leżących po jej stronie zostały naruszone warunki umowy ze starostą.

Szczegółowe warunki oraz tryb przyznawania i zwrotu środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo w formie spółdzielni socjalnej, formy zabezpieczenia zwrotu tych środków w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczącej ich przyznania oraz wzór wniosku i niezbędne elementy umowy dotyczącej przyznania środków, określa w stosownym rozporządzeniu minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego.

Osoba niepełnosprawna, prowadząca działalność gospodarczą albo własne lub dzierżawione gospodarstwo rolne może otrzymać, ze środków Funduszu, dofinansowanie do wysokości 50% oprocentowania kredytu bankowego zaciągniętego na kontynuowanie tej działalności, jeżeli

 1. nie korzystała z pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo pożyczka została w całości spłacona lub umorzona;
 2. nie otrzymała bezzwrotnych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub rolniczej albo prowadziła tę działalność co najmniej przez 24 miesiące od dnia otrzymania pomocy na ten cel.

Dofinansowanie następuje na podstawie umowy zawartej ze starostą.

Osobie niepełnosprawnej prowadzącej działalność gospodarczą są refundowane ze środków PFRON, w całości lub w części, obowiązkowe składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe do wysokości odpowiadającej wysokości składki, której podstawą wymiaru jest zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 60% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia na dany rok kalendarzowy (pod warunkiem terminowego opłacenia tych składek w całości).

Za okres od stycznia do grudnia 2024 r. ta kwota składek wynosi:

 • 916,35 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 • 375,55 zł – na ubezpieczenie rentowe,
a w pierwszych dwóch latach prowadzenia działalności, za okres od stycznia do czerwca / od lipca do grudnia 2024:
 • 248,41 zł / 254,81 zł – na ubezpieczenie emerytalne,
 •  101,81 zł / 103,20 zł – na ubezpieczenie rentowe.

Refundacja przysługuje w wysokości:

 • 100% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do znacznego stopnia niepełnosprawności;
 • 60% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności;
 • 30% kwoty obowiązkowych składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – w przypadku osób zaliczonych do lekkiego stopnia niepełnosprawności.

Niepełnosprawnemu rolnikowi lub rolnikowi zobowiązanemu do opłacania składek za niepełnosprawnego domownika, Fundusz refunduje składki na ubezpieczenia społeczne rolników – wypadkowe, chorobowe, macierzyńskie oraz emerytalno-rentowe.

Refundacje powyższe przysługują pod warunkiem opłacenia składek w całości najpóźniej w dniu złożenia wniosku.

Refundacja nie przysługuje, jeżeli składki zostały opłacone z uchybieniem terminów określonych w art. 40 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników lub art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, przekraczającym 14 dni.

Accessibility