stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF Zatrudnienie na stanowiskach urzędniczych

W/w ustawy wprowadzają priorytet dla osób niepełnosprawnych w procesie zatrudniania: w służbie cywilnej, w tym na wyższych stanowiskach w służbie cywilnej (*) , na stanowiskach urzędniczych w samorządzie, z wyłączeniem kierowniczych stanowisk urzędniczych, a także w procesie zatrudniania urzędników państwowych, o ile w danym urzędzie wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych nie przekracza 6%.

W takim przypadku:

  • pierwszeństwo w zatrudnieniu w służbie cywilnej oraz w samorządzie przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile znajdzie się w gronie najlepszych kandydatów (w liczbie nie większej niż 5), spełniających wymagania niezbędne do podjęcia pracy na danym stanowisku oraz w największym stopniu spełniających wymagania dodatkowe;
  • pierwszeństwo w zatrudnieniu w urzędzie państwowym przysługuje osobie niepełnosprawnej, o ile spełnia wymagania na dane stanowisko; szczegółowy sposób realizacji powyższej zasady powinien określić kierownik jednostki w drodze aktu wewnętrznego.

 

(*) do służby cywilnej należą urzędnicy zatrudnieni w: Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, urzędach ministrów i przewodniczących komitetów wchodzących w skład Rady Ministrów oraz urzędach centralnych organów administracji rządowej, urzędach wojewódzkich oraz innych urzędach stanowiących aparat pomocniczy terenowych organów administracji rządowej podległych ministrom lub centralnym organom administracji rządowej, Krajowej Informacji Skarbowej i izbach administracji skarbowej,  komendach, inspektoratach i innych jednostkach organizacyjnych stanowiących aparat pomocniczy kierowników zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich oraz powiatowych,  Centralnym Biurze Śledczym Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Policji, Biurze Spraw Wewnętrznych Straży Granicznej,  Biurze Nasiennictwa Leśnego, jednostkach budżetowych obsługujących państwowe fundusze celowe, których dysponentami są organy administracji rządowej, a także powiatowi i graniczni lekarze weterynarii oraz ich zastępcy.

Accessibility