stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF Uprawnienia dotyczące wjazdu do lasów

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy ruch pojazdem silnikowym, zaprzęgowym i motorowerem w lesie dozwolony jest jedynie drogami publicznymi, natomiast drogami leśnymi jest dozwolony tylko wtedy, gdy są one oznakowane drogowskazami dopuszczającymi ruch po tych drogach. Nie dotyczy to inwalidów poruszających się pojazdami przystosowanymi do ich potrzeb.
Osoby niepełnosprawne ruchowo nie mogą wjeżdżać pojazdami jedynie na tereny leśne objęte zakazem wstępu do lasu.

Stałym zakazem wstępu objęte są lasy stanowiące:

  1. uprawy leśne do 4 m wysokości;
  2. powierzchnie doświadczalne i drzewostany nasienne;
  3. ostoje zwierząt;
  4. źródliska rzek i potoków;
  5. obszary zagrożone erozją.

Nadleśniczy wprowadza okresowy zakaz wstępu do lasu stanowiącego własność Skarbu Państwa, w razie gdy:

  1. wystąpiło zniszczenie albo znaczne uszkodzenie drzewostanów lub degradacja runa leśnego;
  2. występuje duże zagrożenie pożarowe;
  3. wykonywane są zabiegi gospodarcze związane z hodowlą, ochroną lasu lub pozyskaniem drewna.

Lasy objęte stałym lub okresowym zakazem wstępu oznacza się tablicami z napisem „zakaz wstępu” oraz wskazaniem przyczyny i terminu obowiązywania zakazu.

Accessibility