stan prawny na dzień 10 lipca 2024

Zapisz do PDF Dokumenty paszportowe

Na podstawie art. 21 ww. ustawy, ulgową opłatę paszportową – w wysokości nie mniejszej niż 50% stawki – pobiera się, m.in., od:

 1. emerytów, rencistów z tytułu niezdolności do pracy i osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także współmałżonków tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu;
 2. osób mających ustalone prawo do renty socjalnej;
 3. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych;
 4. osób pobierających specjalny zasiłek opiekuńczy, świadczenie pielęgnacyjne lub zasiłek dla opiekuna.

Obniżoną opłatę paszportową pobiera się też od członków rodzin wielodzietnych w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny, posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny, to jest od:
a) osób małoletnich do 12. roku życia – w wys. co najmniej 10% opłaty za paszport,
b) uczniów i studentów do 25. roku życia oraz dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, bez względu na ich wiek – w wys. co najmniej 25% stawki,
c) rodziców i ich małżonków, a także od rodziców zastępczych lub osób prowadzących rodzinny dom dziecka – w wys. co najmniej 50%.

Zgodnie z art. 22 ustawy, nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu, m.in., od:

 1. osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone 70 lat;
 2. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji.

Ustawa o dokumentach paszportowych stanowi ponadto, że:

 • w dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które ukończyły 12 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza, jeżeli osoby te z powodu niepełnosprawności nie mogą złożyć podpisu samodzielnie;
 • w dokumentach paszportowych wydawanych osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych;
 • fotografia osoby, która posiada orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu
  niepełnosprawności, przedkładana do wniosku o wydanie dokumentu paszportowego, może nie spełniać pewnych wymogów (jak np. naturalny wyraz twarzy, zamknięte usta); osoba niepełnosprawna z wadą narządu wzroku może przedłożyć fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami.
Accessibility