stan prawny na dzień 1 czerwca 2024

Zapisz do PDF Ulgi komunikacyjne

w środkach publicznego transportu zbiorowego

Przez środki publicznego transportu zbiorowego należy rozumieć środki transportu wykorzystywane w transporcie kolejowym lub drogowym, w przewozie o charakterze użyteczności publicznej, o którym mowa w przepisach ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022, poz. 1343, z późn. zm.).

Zestawienie ulg przysługujących osobom niepełnosprawnym
w środkach publicznego transportu zbiorowego kolejowego i autobusowego

Lp. Uprawnieni Rodzaj ulgi
1. Przewodnik lub opiekun towarzyszący
w podróży osobie niewidomej albo osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji (opiekun w wieku co najmniej 18 lat, przewodnik osoby niewidomej – min. 13 lat lub pies przewodnik).
ulga 95%,
na podstawie biletów jednorazowych
2. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem
lub niepełnosprawne (*)
ulga 78 %,
na podstawie biletów jednorazowych
lub miesięcznych imiennych
3. Jedno z rodziców lub opiekun dzieci
i młodzieży dotkniętych inwalidztwem
lub niepełnosprawnych (*)
ulga 78 %,
na podstawie biletów jednorazowych
4. Osoby niewidome uznane za niezdolne
do samodzielnej egzystencji
ulga 93% – pociągi osobowe i zwykła komunikacja autobusowa, poza tym – 51%;

na podstawie biletów jednorazowych
lub miesięcznych imiennych

5. Inne osoby niepełnosprawne niezdolne
do samodzielnej egzystencji
ulga 49% – pociągi osobowe i zwykła komunikacja autobusowa,
na podstawie biletów jednorazowych
lub miesięcznych imiennych;

poza tym – 37%
na podstawie biletów jednorazowych

6. Osoby niewidome, jeśli nie są uznane za osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji ulga 37 %,
na podstawie biletów jednorazowych
lub miesięcznych imiennych
(*) Uprawnienie to obejmuje wyłącznie przejazd z miejsca zamieszkania lub miejsca pobytu do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej, placówki opiekuńczo-wychowawczej, placówki oświatowo-wychowawczej, specjalnego ośrodka szkolno-wychowawczego, specjalnego ośrodka wychowawczego, ośrodka umożliwiającego dzieciom i młodzieży spełnianie obowiązku szkolnego i obowiązku nauki, ośrodka rehabilitacyjno-wychowawczego, domu pomocy społecznej, ośrodka wsparcia, zakładu opieki zdrowotnej, poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, a także na turnus rehabilitacyjny – i z powrotem.

Dokumenty poświadczające uprawnienia do korzystania z ulgowych przejazdów
środkami transportu publicznego:

Lp. Uprawnieni Dokumenty
1. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne
 1. Dla dzieci i młodzieży uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
  • legitymacja przedszkolna dla dziecka niepełnosprawnego,
  • legitymacja szkolna dla uczniów dotkniętych inwalidztwem lub niepełnosprawnych,
  • legitymacja szkolna lub studencka wraz z jednym z dokumentów wymienionych niżej (pkt2).
 2. Dla dzieci i młodzieży nie uczęszczających do przedszkola, szkoły, szkoły wyższej albo ośrodka lub placówki o charakterze oświatowym:
  • legitymacja osoby niepełnosprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia wystawiona przez uprawniony organ,
  • legitymacja osoby niepełnosprawnej wystawiona przez uprawniony organ,
  • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej do spraw inwalidztwa i zatrudnienia, stwierdzający zaliczenie do jednej z grup inwalidów,
  • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści orzeczenia lub orzeczenia komisji lekarskiej ZUS stwierdzające częściową niezdolność do pracy, całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Przy przejazdach do i z jednostek udzielających świadczeń zdrowotnych albo pomocy społecznej bądź organizujących turnusy rehabilitacyjne wraz z jednym z dokumentów, o których mowa w pkt 1) i 2) wymagane jest zaświadczenie określające odpowiednio: termin i miejsce badania, leczenia, konsultacji, zajęć rehabilitacyjnych, zajęć terapeutycznych albo pobytu w ośrodku wsparcia, domu pomocy społecznej lub na turnusie rehabilitacyjnym, potwierdzenie stawienia się na badania, konsultację, zajęcia rehabilitacyjne, zajęcia terapeutyczne.

2. Rodzice
lub opiekunowie dzieci
i młodzieży dotkniętej inwalidztwem
lub niepełnosprawnej
Dokumenty dziecka określone powyżej – jeśli przejazd jest odbywany z dzieckiem. Zaświadczenie wydane przez przedszkole, szkołę, szkołę wyższą, ośrodek lub placówkę o charakterze oświatowym albo placówkę opiekuńczo-wychowawczą lub zaświadczenie wydane przez placówkę zdrowotną, udzielającą pomocy społecznej, organizującą turnusy rehabilitacyjne – jeżeli przejazd jest odbywany po dziecko lub po jego odwiezieniu.
3. Osoby niezdolne
do samodzielnej egzystencji
 • wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

 • wypis z treści orzeczenia wojskowej komisji lekarskiej lub komisji lekarskiej MSWiA o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

 • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS albo wypis z treści tego orzeczenia lub orzeczenie komisji lekarskiej ZUS stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy i niezdolność do samodzielnej egzystencji albo niezdolność do samodzielnej egzystencji;

 • zaświadczenie ZUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;

 • wypis z treści orzeczenia lekarza rzeczoznawcy KRUS lub wypis z treści orzeczenia komisji lekarskiej KRUS stwierdzający niezdolność do samodzielnej egzystencji;

 •  zaświadczenie KRUS stwierdzające zaliczenie wyrokiem sądu do I grupy inwalidów bądź uznanie niezdolności do samodzielnej egzystencji;

 • legitymacja emeryta-rencisty wojskowego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji;

 • legitymacja emeryta-rencisty policyjnego z wpisem o zaliczeniu do I grupy inwalidztwa lub stwierdzającym niezdolność do samodzielnej egzystencji;

 • legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca znaczny stopień niepełnosprawności wystawiona przez uprawniony organ.

Dokumenty wymienione wyżej okazuje się wraz z dowodem osobistym lub innym dokumentem potwierdzającym tożsamość.

4. Osoby niewidome, które nie są uznane
za osoby niezdolne
do samodzielnej egzystencji
 • dokumenty wymienione wyżej, stwierdzające całkowitą niezdolność do pracy albo inwalidztwo II grupy z powodu stanu narządu wzroku;

 • legitymacja osoby niepełnosprawnej stwierdzająca umiarkowany stopień niepełnosprawności z powodu stanu narządu wzroku lub oznaczona symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, wystawiona przez uprawniony organ.

5. Przewodnik towarzyszący
w podróży osobie niewidomej lub opiekun osoby niezdolnej
do samodzielnej egzystencji
 • Dla opiekuna lub przewodnika towarzyszącego w podróży osobie niezdolnej do samodzielnej egzystencji – jeden z dokumentów osoby niezdolnej do samodzielnej egzystencji, o których mowa w wierszu 3. tabelki.

 • Dla przewodnika lub opiekuna towarzyszącego w podróży osobie niewidomej albo dla psa przewodnika – jeden z dokumentów osoby niewidomej, o których mowa w wierszu 4. tabelki.

pełen wykaz uprawnień do ulgowych przejazdów koleją w komunikacji krajowej

 

Ulgi komunikacyjne na przejazdy środkami komunikacji miejskiej.

Ustawa o uprawnieniach do ulgowych przejazdów środkami publicznego transportu zbiorowego nie ma zastosowania do zasad obowiązujących w komunikacji miejskiej. Przewoźnicy komunikacji miejskiej stosują najczęściej zbliżone zasady udzielania uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych dla osób niepełnosprawnych, jak te, które są stosowane w przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego. Zawsze jednak należy uzyskiwać szczegółowe informacje w tym zakresie u konkretnego przewoźnika.

Przykładowo: w Lublinie do bezpłatnych przejazdów środkami transportu miejskiego uprawnione są m.in. osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności wraz z opiekunem oraz osoby słabowidzące z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, zaś do przejazdów ulgowych – osoby niepełnosprawne z orzeczonym stopniem niepełnosprawności umiarkowanym lub lekkim (szczegóły).

W przypadku korzystania z uprawnień w tej dziedzinie przydatne jest posługiwanie się legitymacją osoby niepełnosprawnej wydaną przez powiatowy/miejski zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności.

W komunikacji miejskiej na podstawie odrębnych przepisów ulgi przysługują inwalidom wojennym i wojskowym (przejazdy bezpłatne) oraz studentom (ulga 50%).

Accessibility