stan prawny na dzień 27 lutego 2023

Zapisz do PDF Lecznictwo uzdrowiskowe

Ustawa o lecznictwie uzdrowiskowym… określa lecznictwo uzdrowiskowe jako zorganizowaną działalność polegającą na udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, prowadzoną w uzdrowisku przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego albo poza uzdrowiskiem w szpitalach i sanatoriach znajdujących się w urządzonych podziemnych wyrobiskach górniczych, przy wykorzystaniu warunków naturalnych, takich jak: właściwości naturalnych surowców leczniczych, właściwości lecznicze klimatu oraz mikroklimatu, a także towarzyszące zabiegi z zakresu fizjoterapii. Ustawa wprowadza pojęcie rehabilitacji uzdrowiskowej, jako zorganizowanej działalności prowadzonej w uzdrowisku przez zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, mającej na celu przywrócenie pacjentowi zdrowia lub możliwej do osiągnięcia dla danego stanu samodzielności ruchowej i społecznej, przy wykorzystaniu naturalnych surowców leczniczych.

Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego biorąc pod uwagę wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz – w przypadku dorosłych – okres, jaki upłynął od dnia zakończenia przez świadczeniobiorcę ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej – nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od tej daty, a także zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej nie częściej niż raz na 18 miesięcy. Częstotliwość leczenia uzdrowiskowego nie musi być brana pod uwagę w przypadku leczenia lub rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu uzdrowiskowym oraz w uzdrowiskowym leczeniu ambulatoryjnym.

Skierowanie, w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia przez lekarza, pod rygorem utraty ważności skierowania, przesyła się do oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LECZENIE UZDROWISKOWE” albo „SKIEROWANIE NA REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ”. Skierowanie może być przesłane przez świadczeniobiorcę wskazanego w skierowaniu.

Oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, dokonuje rejestracji skierowania i przekazuje je zatrudnionemu tam lekarzowi specjaliście w dziedzinie balneoklimatologii i medycyny fizykalnej lub rehabilitacji medycznej w celu dokonania aprobaty pod względem celowości leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Jeżeli lekarz specjalista aprobował celowość skierowania oraz jeśli są miejsca w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego – oddział wojewódzki NFZ (właściwy dla pacjenta ze względu na jego miejsce zamieszkania) dokonuje potwierdzenia skierowania, określając:

  • rodzaj leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej oraz ich tryb;
  • odpowiedni zakład lecznictwa uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej;
  • datę rozpoczęcia leczenia albo rehabilitacji uzdrowiskowej; w przypadku leczenia uzdrowiskowego w trybie stacjonarnym czas jego trwania;
  • okres leczenia, w przypadku leczenia uzdrowiskowego w warunkach ambulatoryjnych albo rehabilitacji uzdrowiskowej.

Potwierdzone skierowanie powinno być dostarczone świadczeniobiorcy nie później niż w terminie 14 dni przed datą rozpoczęcia leczenia (w szczególnie uzasadnionych przypadkach okres ten może być, po uzgodnieniu, skrócony do 3 dni).  Doręczając skierowanie na leczenie w sanatorium uzdrowiskowym, oddział wojewódzki NFZ informuje o zasadach odpłatności za pobyt w sanatorium, w tym, jeżeli dotyczy, o całkowitych kosztach za pobyt opiekuna.

W przypadku skierowania na leczenie uzdrowiskowe w trybie ambulatoryjnym, potwierdzonego przez właściwy oddział wojewódzki NFZ, świadczeniobiorca uzgadnia termin rozpoczęcia leczenia uzdrowiskowego z zakładem lecznictwa uzdrowiskowego, do którego otrzymał skierowanie nie później niż 14 dni przed planowaną datą rozpoczęcia leczenia.

Świadczeniobiorcy, których skierowania oddział wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia nie potwierdził z powodu braku miejsc w odpowiednich zakładach lecznictwa uzdrowiskowego, są zapisywani na liście dokumentacji prowadzonej przez ten oddział i powinni być poinformowani o swoim miejscu na liście. Skierowanie wystawione świadczeniobiorcy, który znajduje się na liście w pierwszej kolejności, jest potwierdzane przez oddział NFZ, jeżeli zwolni się miejsce w odpowiednim zakładzie lecznictwa uzdrowiskowego.

Na stronie internetowej https://skierowania.nfz.gov.pl można sprawdzić swoje aktualne miejsce na liście oczekujących na leczenie uzdrowiskowe. Wystarczy jedynie podać numer skierowania.

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego wynosi:

  • dla leczenia szpitalnego dzieci w wieku od 3 do 18 lat – 27 dni;
  • dla leczenia szpitalnego dorosłych oraz leczenia sanatoryjnego – 21 dni;
  • dla rehabilitacji uzdrowiskowej w szpitalu lub sanatorium uzdrowiskowym – 28 dni;
  • dla leczenia ambulatoryjnego – od 6 do 18 dni.

Świadczeniobiorca ponosi koszty przejazdu na leczenie uzdrowiskowe i z leczenia uzdrowiskowego, opłatę uzdrowiskową w kwocie nie większej niż 4,66 zł dziennie oraz częściową odpłatność za koszty wyżywienia i zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym. Odpłatność ta jest zróżnicowana ze względu na sezon, w którym świadczeniobiorca odbywa leczenie (od 1 października do 30 kwietnia, lub od 1 maja do 30 września) oraz ze względu na warunki zakwaterowania w sanatorium uzdrowiskowym i wynosi od 10,60 zł do 40,90 zł dziennie.

Dzieci i młodzież do ukończenia lat 18, a jeżeli kształcą się dalej – do ukończenia lat 26, dzieci niepełnosprawne w znacznym stopniu – bez ograniczenia wieku, a także dzieci uprawnione do renty rodzinnej nie ponoszą odpłatności za pobyt w prewentorium i sanatorium uzdrowiskowym.

Accessibility