stan prawny na dzień 20 stycznia 2021

Zapisz do PDF Praca

Każda osoba niepełnosprawna bez względu na stopień niepełnosprawności (w tym orzeczenie o stopniu znacznym lub o „całkowitej niezdolności do pracy”) zgodnie z art. 13. ust 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. 2018 poz. 1270, z późn. zm.), zachowuje zdolność do pracy w warunkach określonych w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

praca

Osoba niepełnosprawna ma prawo prowadzić własną działalność gospodarczą, lub podjąć pracę zarówno na otwartym rynku pracy jak i w warunkach Zakładu Pracy Chronionej.

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. 2019 poz. 1172, z późn. zm.osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako bezrobotna albo poszukująca pracy, niepozostająca w zatrudnieniu, ma prawo korzystać z usług lub instrumentów rynku pracy na zasadach określonych w ustawie z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz.U. z 2018 poz. 1265, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o promocji”. Osoba niepełnosprawna zarejestrowana w powiatowym urzędzie pracy jako poszukująca pracy niepozostająca w zatrudnieniu może również korzystać na zasadach takich jak bezrobotni z następujących usług lub instrumentów określonych w ustawie o promocji:

 1. szkoleń;

 2. stażu;
 3. prac interwencyjnych;

 4. przygotowania zawodowego dorosłych;

 5. badań lekarskich lub psychologicznych, o których mowa w art. 2 ust. 3 ustawy o promocji;

 6. zwrotu kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 1, 2 i 4 ustawy o promocji;

 7. finansowania kosztów, o których mowa w art. 45 ust. 3 ustawy o promocji;

 8. studiów podyplomowych;

 9. szkoleń na podstawie trójstronnych umów szkoleniowych zawieranych pomiędzy starostą, pracodawcą i instytucją szkoleniową;

 10. bonu na zasiedlenie;

 11. bonu szkoleniowego;

 12. bonu stażowego.

Accessibility