stan prawny na dzień 27 lutego 2023

Zapisz do PDF Ulgowa opłata paszportowa

Na podstawie art. 8 ww. ustawy, ulgową opłatę paszportową – w wysokości 50% stawki – pobiera się, m.in., od:

  1. emerytów, rencistów, osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także współmałżonków tych osób, pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu;
  2. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych.

Zgodnie z art. 9 ustawy, nie pobiera się opłaty za wydanie paszportu, m.in., od:

  1. osób, które w dniu złożenia wniosku o wydanie paszportu mają ukończone70 lat;
  2. osób przebywających w domach pomocy społecznej lub w zakładach opiekuńczych albo korzystających z pomocy społecznej w formie zasiłków stałych, jeżeli ich wyjazd za granicę następuje w celu długotrwałego leczenia lub w związku z koniecznością poddania się operacji.

Wobec tych osób nie stosuje się też art. 10a ustawy, który mówi, że opłatę za wydanie nowego paszportu przed upływem terminu ważności dotychczas posiadanego paszportu podwyższa się o 200 % w stosunku do opłaty za wydanie paszportu obowiązującej wnioskodawcę w dniu złożenia wniosku o nowy paszport, jeżeli paszport został utracony lub zniszczony z przyczyn zawinionych przez jego posiadacza.

Ustawa o dokumentach paszportowych stanowi ponadto, że:

  • w dokumentach paszportowych wydawanych osobom, które ukończyły 13 lat, nie zamieszcza się podpisu posiadacza, jeżeli osoby te z powodu niepełnosprawności nie mogą złożyć podpisu samodzielnie oraz, że
  • w dokumentach paszportowych wydawanych osobom, od których pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe, nie zamieszcza się obrazu linii papilarnych.
Accessibility