stan prawny na dzień 10 lipca 2024

2023

od 1 stycznia 2024 wchodzą w życie zmiany w systemie świadczeń dla opiekunów osób z niepełnosprawnościami

1 stycznia 2024 wchodzą w życie przepisy dotyczące świadczenia wspierającego

opublikowano rozporządzenie zawierające wzór wniosku o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia oraz wzoru kwestionariusza samooceny trudności w zakresie wykonywania czynności związanych z funkcjonowaniem

opublikowano rozporządzenie konkretyzujące zasady orzekania o potrzebie wsparcia i ustalania jej poziomu

od 1 grudnia wzrasta kwota przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie rent – zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładce: Renta z tytułu niezdolności do pracy

na mocy nowelizacji ustawy o pomocy społecznej 28 lipca 2023 (Dz. U. poz. 1693), 25 października weszły w życie zapisy o pomocy sąsiedzkiej, zastąpienie mieszkań chronionych mieszkaniami wspomaganymi i treningowymi oraz zapisy o opiece krótkoterminowej w domach pomocy społecznej – szczegóły w zakładce Wybrane świadczenia z pomocy społecznej

od 1 września nieznacznie zmniejszyła się kwota przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie rent – zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładce: Renta z tytułu niezdolności do pracy

rozszerzono 49% ulgę komunikacyjną dla osób niepełnosprawnych niezdolnych do samodzielnej egzystencji podróżujących pociągiem osobowym i zwykłą komunikacją autobusową, na osoby korzystające z miesięcznych biletów imiennych

Accessibility