stan prawny na dzień 15 września 2023

weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia wprowadzające elektroniczną postać skierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

od 1 marca wzrasta kwota przychodu powodująca zmniejszenie lub zawieszenie rent – zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładce: Renta z tytułu niezdolności do pracy

od 1 marca 2023 zwiększają się kwoty najniższych rent, dodatku pielęgnacyjnego, kwota bazowa oraz kwoty maksymalnego zmniejszenia rent (zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna)

od 1 marca 2023 wzrasta wysokość kryterium dochodowego uprawniającego do otrzymywania świadczenia uzupełniającego

Program „Aktywny Samorząd” w 2023 roku – zwiększenie kwot dofinansowania, w tym do 70 tys. zł na oprzyrządowanie samochodu

nowi beneficjenci w programie „Samodzielność – Aktywność – Mobilność! Dostępne mieszkanie” – dzieci poniżej 16 roku życia oraz osoby z powiatów, które nie przystąpiły do Programu

w 2023 obowiązują nowe kwoty refundacji ze środków PFRON składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez osoby z niepełnosprawnościami prowadzące  działalność gospodarczą

2022

Accessibility