stan prawny na dzień 25 lutego 2024

zmiana wynikająca z nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotycząca art. 25a – refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących własną działalność gospodarczą

od 1 czerwca zwiększono kwotę przychodu powodującą zmniejszenie lub zawieszenie renty – zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna.

zaktualizowane stawki ZUS – w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna.

zmiany w pilotażowym programie PFRON „Aktywny Samorząd” – uchwała nr 3/2016 Zarządu PFRON z dnia 22 lutego 2016

zmiana kwot refundacji składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez osoby niepełnosprawne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

2015

od 1 grudnia zwiększono kwotę przychodu powodującą zmniejszenie lub zawieszenie renty – zmiany uwzględniono w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna.

oznakowanie „Dotyczy także osób niepełnosprawnych” pod niektórymi znakami drogowymi na mocy rozporządzenia Ministrów Infrastruktury i Rozwoju oraz Spraw Wewnętrznych
z dnia 3 lipca 2015, zmieniającego rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych.

zaktualizowane stawki ZUS – w dziale „Wybrane świadczenia” w zakładkach: Renta z tytułu niezdolności do pracy oraz Renta socjalna i renta rodzinna.

zapisy rozporządzenia MEN z 24 lipca 2015 w sprawie kształcenia dzieci niepełnosprawnych uwzględniono w dziale „Edukacja” w zakładce Kształcenie przedszkolne i szkolne

Accessibility