stan prawny na dzień 30 listopada 2021

Zapisz do PDF „Aktywny Samorząd”

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym i w dostępie do edukacji.

Aktywny Samorząd - logo

Moduły, obszary i zadania programu:

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadania 1 i 4: pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadania 2 i 3: pomoc w uzyskaniu prawa jazdy  – w szczególności dofinansowanie lub refundacja:
   • kursu i egzaminów na prawo jazdy,
    oraz w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania:
   • zakwaterowania, wyżywienia w okresie trwania kursu,
   • dojazdu (przyjazd na kurs i powrót z kursu),
    a w przypadku Zadania 3 także:
   • usług tłumacza migowego
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadania 1, 3 i 4: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego;
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego;
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej – dofinansowanie lub refundacja kosztów opieki nad osobą zależną (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Moduł II – dofinansowanie lub refundacja kosztów uzyskania wykształcenia na poziomie wyższym:

 1. opłata za naukę (czesne);
 2. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia (nie podlega rozliczeniu);
 3. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego w przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich.

Bezpośrednim realizatorem programu jest samorząd powiatowy, który występuje do właściwego Oddziału PFRON o przyznanie środków finansowych na realizację programuoraz zawiera z PFRON umowę w sprawie realizacji programu.

Formy wsparcia przewidziane w programie adresowane są do uprawnionych osób fizycznych zamieszkałych na terenie danego powiatu.

Z uczestnictwa w programie wyłączone są osoby oraz samorządy powiatowe, którzy po otrzymaniu dofinansowania ze środków PFRON naruszyli warunki umowy (między innymi poprzez nieterminowe lub nienależyte wykonywanie zobowiązań wynikających z umowy) i nie doprowadzili do usunięcia uchybień do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie (w przypadku osoby fizycznej) lub wystąpienia o środki na realizację Programu (w przypadku samorządu powiatowego).

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module I:

 1. Obszar A:
  • Zadanie 1 (zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu):
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcja narządu ruchu.
  • Zadanie 2 (uzyskanie prawa jazdy):
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • wiek aktywności zawodowej,
   • dysfunkcja narządu ruchu.
  • Zadanie 3 (uzyskanie prawa jazdy):
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • wiek aktywności zawodowej,
   • dysfunkcja narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego.
  • Zadanie 4 (zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu):
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcja narządu słuchu.
 2. Obszar B:
  • Zadanie 1 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania):
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku.
  • Zadanie 2 (szkolenia w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego i oprogramowania):
   • pomoc udzielona w ramach Obszaru B.
  • Zadanie 3 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania):
   • umiarkowany stopień niepełnosprawności,
   • dysfunkcja narządu wzroku,
   • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
  • Zadanie 4 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania):
   • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   • dysfunkcja narządu słuchu,
   • trudności w komunikowaniu się za pomocą mowy,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie.
  • Zadanie 5 (utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu):
   • pomoc udzielona w Zadaniu 1, 3 lub 4,
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.
 3. Obszar C:
  • Zadanie 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym):
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   • zatrudnienie lub nauka lub potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.
  • Zadanie 2 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym):
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub – w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności.
  • Zadanie 3 i 4 (zakup nowoczesnej protezy kończyny i utrzymanie sprawności technicznej posiadanej nowoczesnej protezy):
   • stopień niepełnosprawności,
   • wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego,
   • potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
  • Zadanie 5 (zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego):
   • znaczny stopień niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia – orzeczenie o niepełnosprawności,
   • wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie,
   • dysfunkcja narządu ruchu powodująca problemy w samodzielnym przemieszczaniu się,
   • zgoda lekarza specjalisty na użytkowanie skutera o napędzie elektrycznym lub wózka ręcznego z oprzyrządowaniem elektrycznym.
 4. Obszar D (zapewnienie opieki dla osoby zależnej):
  • znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
  • aktywność zawodowa,
  • pełnienie roli przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego dziecka.

Warunki uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w programie w module II:

 1. znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności,
 2. nauka w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium lub przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Częstotliwość udzielania pomocy w ramach Modułu I:

 1. Obszar A i Obszar C – Zadania: 1 i 3 oraz 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 3 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy;
 2. Obszar C – Zadania 2 i 4 oraz Obszar B Zadanie 5 – ponowna pomoc może być udzielona po zakończeniu okresu gwarancji na przedmiot/usługę wcześniej dofinansowaną;
 3. Obszar B, z wyłączeniem Zadania 5 – ponowna pomoc może być udzielona po upływie 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku, w którym udzielono pomocy.

Samorząd powiatowy może podjąć decyzję o przyznaniu dofinansowania z pominięciem w/w okresów wobec wnioskodawców, którzy wskutek pogorszenia stanu zdrowia nie mogą korzystać z posiadanego, uprzednio dofinansowanego ze środków PFRON przedmiotu dofinansowania, lub wskutek zdarzeń losowych utracili przedmiot dofinansowany ze środków PFRON albo uległ on zniszczeniu w stopniu uniemożliwiającym użytkowanie i naprawę.

11 stycznia 2021, Zarząd PFRON uchwałą nr 2/2021 przyjął dokument wyznaczający kierunki działań programu oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programu w 2021 roku. Dokument ten określa w szczególności wysokość maksymalnej kwoty dofinansowania w ramach modułu I i II oraz wysokość minimalnego udziału własnego w ramach modułu I (o ile dotyczy), a także ewentualne dodatkowe wymagania w zakresie weryfikacji formalnej i merytorycznej wniosków oraz preferencje obowiązujące w trakcie ich rozpatrywania.

Maksymalna kwota dofinansowania w ramach modułu I w 2021 roku
wynosi w przypadku:

 1.  Obszaru A:
  • w Zadaniu 1 (zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu osoby z dysfunkcją ruchu) – 10.000 zł, z czego na zakup siedziska/fotelika do przewozu osoby niepełnosprawnej – 6.000 zł;
  • w Zadaniu 2 lub 3 (uzyskanie prawa jazdy) – 4.800 zł, w tym:
   • dla kosztów kursu i egzaminów kat. B – 2.100 zł,
   • dla kosztów kursu i egzaminów pozostałych kategorii – 3.500 zł,
   • dla pozostałych kosztów uzyskania prawa jazdy w przypadku kursu poza miejscowością zamieszkania wnioskodawcy (koszty związane z zakwaterowaniem, wyżywieniem i dojazdem w okresie trwania kursu) – 800 zł,
   • dla kosztów usług tłumacza migowego – 500 zł;
  • w Zadaniu 4 (zakup i montaż oprzyrządowania do samochodu osoby z dysfunkcją słuchu) – 4.000 zł;
 2. Obszaru B:
  • w Zadaniu 1 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania):
   • dla osoby niewidomej – 24.000 zł, z czego na urządzenia brajlowskie 15.000 zł,
   • dla pozostałych osób z dysfunkcją narządu wzroku – 9.000 zł,
   • dla osoby z dysfunkcją obu kończyn górnych – 7.000 zł;
  • w Zadaniu 2 (dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania):
   • dla osoby głuchoniewidomej – 4.000 zł,
   • dla osoby z dysfunkcją narządu słuchu – 3.000 zł,
   • dla pozostałych adresatów obszaru – 2.000 zł,
    z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w indywidualnych przypadkach, maksymalnie o 100%, wyłącznie w przypadku, gdy poziom dysfunkcji narządu wzroku lub słuchu wymaga zwiększenia liczby godzin szkolenia;
  • w Zadaniu 3 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania przez osobę o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności z powodu dysfunkcji wzroku) – 7.500 zł;
  • w Zadaniu 4 (zakup sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania przez osobę z dysfunkcją słuchu) – 4.000 zł;
  • w Zadaniu 5 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanego sprzętu) – 1.500 zł;
 3. Obszaru C:
  • w Zadaniu 1 (zakup wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) – 10.000 zł, z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania do kwoty rekomendowanej przez eksperta PFRON, jednak nie więcej niż 25.000 zł,
  • w Zadaniu 2 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym) – 3.500 zł, z czego na zakup jednego akumulatora – nie więcej niż 1.000 zł,
  • w Zadaniu 3, dla protezy na III poziomie jakości, po amputacji:
   • w zakresie ręki – 12.000 zł,
   • przedramienia – 26.000 zł,
   • ramienia i wyłuszczeniu w stawie barkowym – 30.000 zł,
   • na poziomie stopy lub podudzia – 18.000 zł,
   • na wysokości uda (także przez staw kolanowy) – 25.000 zł,
   • uda lub wyłuszczeniu w stawie biodrowym – 30.000 zł,
    z możliwością zwiększenia kwoty dofinansowania w wyjątkowych przypadkach i wyłącznie wtedy, gdy celowość zwiększenia jakości protezy do poziomu IV (dla zdolności do pracy wnioskodawcy), zostanie zarekomendowana przez eksperta PFRON,
  • w Zadaniu 4 (utrzymanie sprawności technicznej posiadanej nowoczesnej protezy kończyny) – do 30% kwot, o których mowa odnośnie Zadania 3,
  • w Zadaniu 1, 3 i 4 – dla refundacji kosztów dojazdu adresata programu na spotkanie z ekspertem PFRON lub kosztów dojazdu eksperta PFRON na spotkanie z adresatem programu – w zależności od poniesionych kosztów, nie więcej niż 200 zł,
  • w Zadaniu 5 (zakup skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego) – 7.500 zł;
 4. Obszaru D – 300 zł miesięcznie – tytułem kosztów opieki nad jedną (każdą) osobą zależną.

Udział własny wnioskodawcy jest wymagany w poniższych obszarach i zadaniach modułu I, wynosząc co najmniej:

 • 10% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru B, Zadania 1, 3, 4 i 5 oraz Obszaru C: Zadania: 1, 3 i 4,
 • 15% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadania 1 i 4 oraz Obszaru D,
 • 25% ceny brutto zakupu/usługi w ramach Obszaru A, Zadania 2 i 3, oraz Obszaru C, Zadanie 5.

W ramach modułu I, w celu wyłonienia wniosków, które mają największe szanse na realizację celów programu i które zmieszczą się w limitach środków finansowych przekazanych przez PFRON na realizację programu, przeprowadzana jest ocena merytoryczna. W 2021 roku preferowane są wnioski dotyczące osób niepełnosprawnych, które

 1.  uzyskały do wniosku pozytywną opinię eksperta w zakresie dopasowania wnioskowanej pomocy do aktualnych potrzeb wynikających z ich aktywności (eksperta PFRON w ramach Obszaru C Zadania: 1, 3-4, a także eksperta w ramach programu pn. „Centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością” lub eksperta zaangażowanego przez realizatora) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 2. posiadają znaczny stopień niepełnosprawności, a w przypadku osób do 16 roku życia – w orzeczeniu o niepełnosprawności posiadają więcej niż jedną przyczynę wydania orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenie to jest wydane z powodu całościowych zaburzeń rozwojowych (12-C) – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 3. są zatrudnione – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 25,
 4. posiadają podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złożyły wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w SOW – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 10,
 5. złożyły wniosek w pierwszym półroczu 2021 roku – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,
 6. w 2020 lub w 2021 roku zostały poszkodowane w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych – liczba punktów preferencyjnych wynosi wówczas 5,

pozostałe kryteria oceny merytorycznej wniosków określa realizator programu.

W sytuacji, gdy limit środków finansowych przekazany realizatorowi programu przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych nie umożliwia udzielenia dofinansowania wszystkim wnioskodawcom z równorzędną oceną wniosku, o przyznaniu dofinansowania decyduje:
a)    stopień niepełnosprawności potencjalnego beneficjenta pomocy w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski dotyczące osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
a w dalszej kolejności, gdy reguła postępowania wyrażona w lit. a) nie prowadzi do wyboru wniosku do dofinansowania:
b)    wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy, w ten sposób, że w pierwszej kolejności realizowane będą wnioski wnioskodawców, których dochód jest najniższy – przy czym preferencja obowiązuje tylko wówczas, gdy wnioskodawca umieści we wniosku informację o wysokości tego dochodu .

Wnioski w ramach modułu II nie podlegają ocenie merytorycznej.
W ramach modułu II  kwota dofinansowania poniesionych kosztów nauki, dotyczących semestru/półrocza objętego dofinansowaniem, wynosi w przypadku:

 1. dodatku na pokrycie kosztów kształcenia – do 1.000 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium oraz do 1.500 zł dla pozostałych wnioskodawców;
 2. dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł;
 3.  opłaty za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 4.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Istnieje możliwość zwiększenia (ponad 4.000 zł) kwoty dofinansowania kosztów opłaty za naukę (czesne) lub dodatku na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego dla Wnioskodawcy, którego przeciętny miesięczny dochód przekracza kwotę 764 zł netto na osobę w gospodarstwie domowym. Decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania mogą podjąć Pełnomocnicy Zarządu PFRON w Biurze PFRON na podstawie wystąpienia i pozytywnej opinii samorządu powiatowego lub Oddziału PFRON. Podejmując decyzję o wyrażeniu zgody na zwiększenie kwoty dofinansowania brane będą, w szczególności,  pod uwagę: atrakcyjność kierunku nauki Wnioskodawcy na otwartym rynku pracy oraz inne ważne okoliczności zasługujące na indywidualne rozpatrzenie sprawy.

W przypadku, gdy wnioskodawca w module II pobiera naukę w ramach dwóch i więcej form kształcenia na poziomie wyższym (kierunków studiów), kwota dofinansowania opłaty za naukę (czesne) może być zwiększona o równowartość połowy kosztów czesnego na kolejnym/kolejnych kierunkach nauki, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty 2.000 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość  przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę. Wymagany udział własny w kosztach opłaty za naukę (czesne) na drugim i kolejnych kierunkach wynosi co najmniej 50% kosztów opłaty.

W zakresie kosztów czesnego wymagany jest udział własny w przypadku zatrudnionych beneficjentów programu w wysokości:

 • 15% wartości czesnego – dla beneficjentów, którzy korzystają z pomocy w ramach jednej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku),
 • 65% wartości czesnego – dla beneficjentów programu, którzy jednocześnie korzystają z pomocy w ramach więcej niż jedna forma kształcenia na poziomie wyższym (więcej niż jeden kierunek) – warunek dotyczy drugiej i kolejnych form kształcenia na poziomie wyższym (drugiego i kolejnych kierunków),

z zastrzeżeniem, iż z obowiązku wniesienia ww. udziału własnego zwolniony jest wnioskodawca, gdy wysokość  jego przeciętnego miesięcznego dochodu nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia może być zwiększony, nie więcej niż o:

 • 700 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;
 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny,
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch (lub więcej) kierunkach studiów/nauki,
 • 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w przyspieszonym trybie;
 • 300 zł – w  przypadku, gdy wnioskodawcą jest osoba poszkodowana w 2020 lub w 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych;
 • 300 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;
 • 800 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
 • 500 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

Pomoc w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia ma charakter progresywny i motywacyjny. Wysokość dodatku dla każdego wnioskodawcy jest uzależniona od jego postępów w nauce i wynosi:

 1. do 50% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na pierwszym roku nauki w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym, w przypadku form kształcenia trwających jeden rok – do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku,
 2. do 75% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki na kolejnym, drugim roku edukacji w ramach wszystkich form edukacji na poziomie wyższym,
 3. do 100% wyliczonej dla wnioskodawcy maksymalnej kwoty dodatku – w przypadku pobierania nauki w kolejnych latach (od trzeciego roku) danej formy edukacji na poziomie wyższym,

przy czym studenci studiów II stopnia i doktoranci szkół doktorskich oraz uczestnicy studiów doktoranckich mogą otrzymać dodatek w kwocie maksymalnej na każdym etapie nauki.

Przekazanie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia następuje po przekazaniu realizatorowi programu informacji o zaliczeniu przez wnioskodawcę semestru/półrocza objętego dofinansowaniem lub po złożeniu zaświadczenia ze szkoły/uczelni, że wnioskodawca uczęszczał na zajęcia, objęte planem/programem studiów/nauki.

Wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem, z przyczyn innych niż niezależnych od niego (np. stan zdrowia) – nie uczęszczał na zajęcia objęte planem/programem studiów/nauki, a w przypadku przewodu doktorskiego – nie realizował przewodu doktorskiego zgodnie z przyjętym harmonogramem, zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu.

Dodatek na pokrycie kosztów kształcenia nie przysługuje w przypadku, gdy wnioskodawca:
– z powodu niezadowalających wyników w nauce powtarza semestr/półrocze uprzednio objęte dofinansowaniem ze środków PFRON,
– zmieniając kierunek lub szkołę/uczelnię, ponownie rozpoczyna naukę od poziomu (semestr/półrocze) objętego uprzednio dofinansowaniem ze środków PFRON.

Dopuszczalność udzielania pomocy w ramach modułu II:

 1. każdy wnioskodawca może uzyskać pomoc ze środków PFRON łącznie maksymalnie w ramach 20 (dwudziestu) semestrów/półroczy różnych form kształcenia na poziomie wyższym – warunek ten dotyczy także wsparcia udzielonego w ramach programów PFRON: „STUDENT” i „STUDENT II”, z uwzględnieniem pkt 2 i pkt 7,
 2. wnioskodawcy, którzy do dnia złożenia wniosku uzyskali pomoc ze środków PFRON w ramach większej liczby semestrów/półroczy, niż wskazana w pkt 1, mogą uzyskać pomoc w ramach programu – do czasu ukończenia rozpoczętych form kształcenia na poziomie wyższym, jeśli są one realizowane zgodnie z planem/programem studiów i zostały rozpoczęte, gdy limit, o którym mowa w pkt 1 nie został przekroczony;
 3. decyzja o dofinansowaniu kosztów nauki w przypadku ponownego wsparcia wcześniej dofinansowanego semestru / półrocza / roku szkolnego lub akademickiego – należy do kompetencji realizatora programu, z zastrzeżeniem pkt 4, przy czym spowolnienie toku studiów nie jest traktowane jako powtarzanie semestru;
 4. wypłata dofinansowania w sytuacji, o której mowa w pkt 3, jest dozwolona w ramach dopuszczalnej, łącznej liczby semestrów/ półroczy, o której mowa w pkt 1 – z zastrzeżeniem, iż może to nastąpić nie więcej niż dwa razy w ciągu trwania nauki w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym (szkoła policealna, kolegium, szkoła wyższa, przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) i tylko jeżeli powtarzanie semestru/półrocza/roku szkolnego lub akademickiego przez wnioskodawcę następuje z przyczyn od niego niezależnych (np. stan zdrowia, likwidacja/zamknięcie kierunku);
 5. wnioskodawca, który w okresie objętym dofinansowaniem przekroczy limit, o którym mowa w pkt 4 (po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza), zobowiązany jest do zwrotu kwoty dofinansowania kosztów nauki w tym semestrze/półroczu i do czasu ukończenia nauki na rozpoczętym poziomie, nie może korzystać z pomocy w module II, z uwzględnieniem pkt 6;
 6. na pisemny wniosek realizatora programu, decyzję o wyrażeniu zgody na ponowne dofinansowanie kosztów nauki w przypadku wnioskodawcy, który ze względu na stan zdrowia po raz trzeci nie zalicza semestru/półrocza objętego dofinansowaniem w ramach danej formy kształcenia na poziomie wyższym, podejmują Pełnomocnicy Zarządu w Biurze Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych; w przypadku podjęcia decyzji, zwrot kwoty dofinansowania kosztów nauki, o którym mowa w pkt 5 – nie ma zastosowania;
 7. limit, o którym mowa w pkt 1, nie dotyczy osób ubiegających się o dofinansowanie kosztów nauki w ramach studiów III stopnia, a także osób zamierzających otworzyć przewód doktorski poza studiami doktoranckimi (III stopnia).

W przypadku osób, które mają wszczęty przewód doktorski, a nie są uczestnikami studiów doktoranckich, przysługuje wyłącznie dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego.

Decyzję o wysokości pomocy dla wnioskodawcy podejmuje realizator programu, który ustala własne sposoby różnicowania wysokości dofinansowania.

Podstawą decyzji o przyznaniu osobie niepełnosprawnej dofinansowania, jest wniosek o dofinansowanie wraz z załącznikami, które potwierdzają możliwość uczestnictwa w programie (składany we właściwej jednostce samorządu powiatowego lub poprzez elektroniczny System Obsługi Wsparcia – SOW).

Wnioski o dofinansowanie można składać w formie elektronicznej w systemie SOW (https://sow.pfron.org.pl/od dnia 1 marca 2021 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada w 2021 roku, w przypadku:

 • Modułu I – dnia 31 sierpnia 2021 r.
 • Modułu II:

dnia 31 marca 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021),

dnia 10 października 2021 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2021/2022).

 

Szczegółowe informacje, w tym obowiązujące w 2021 roku szczegółowe zasady dotyczące weryfikacji formalnej wniosków, dostępne są na stronie PFRON i na stronach samorządów powiatowych realizujących Program.

Accessibility