stan prawny na dzień 30 listopada 2021

Zapisz do PDF Zaopatrzenie w refundowane przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze

Podstawą do uzyskania refundowanego przedmiotu ortopedycznego (wyrobu medycznego, wg nomenklatury z ww. przepisów) lub środka pomocniczego jest zlecenie wystawione przez upoważnionego lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, lub – w przypadku kontynuacji zaopatrzenia – przez pielęgniarkę lub położną ubezpieczenia zdrowotnego.
Dla wyrobów ortopedycznych lekarzem upoważnionym jest z reguły ortopeda, chirurg, lekarz rehabilitacji medycznej, niekiedy neurolog lub reumatolog; w przypadku środków pomocniczych – także lekarz innej specjalności (okulista, laryngolog, onkolog) lub lekarz podstawowej opieki zdrowotnej, ew. felczer ubezpieczenia zdrowotnego.

Narodowy Fundusz Zdrowia dokonuje weryfikacji zlecenia na etapie jego wystawienia i potwierdza posiadanie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez świadczeniobiorcę na etapie jego realizacji.

Począwszy od 1 stycznia 2020 wprowadza się system weryfikacji zlecenia na wyroby medyczne i potwierdzania posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej przez pacjenta za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych Narodowego Funduszu Zdrowia.
W przypadku braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych Funduszu, weryfikacja zlecenia i potwierdzenie posiadania prawa do świadczeń opieki zdrowotnej są dokonywane w siedzibie wybranego przez świadczeniobiorcę oddziału wojewódzkiego Funduszu.

Osobom uprawnionym do comiesięcznego zaopatrzenia w wyroby medyczne (tj. np. pieluchomajtki, sprzęt stomijny, cewniki, worki do zbiórki moczu) zlecenia są wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia. Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie, w tym ich kontynuacja, wystawione na więcej niż jeden miesiąc kalendarzowy mogą być realizowane częściami obejmującymi okresy nie krótsze niż miesiąc i nie dłuższe niż 6 miesięcy oraz mogą być zrealizowane wyłącznie w miesiącach, na które zostały wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Zlecenie na wyroby medyczne może być wydane po upływie okresu ich użytkowania (określonego w rozporządzeniu).

Okresy użytkowania wyrobów medycznych nie dotyczą (od 1 lipca 2018) osób o znacznym stopniu niepełnosprawności.

Ubezpieczony może zrealizować potwierdzone zlecenie u dowolnego świadczeniodawcy, posiadającego umowę z NFZ.

Wyroby medyczne wydawane na zlecenie przysługują bezpłatnie (do wysokości limitu) lub za częściową odpłatnością.

Przykładowe okresy użytkowania, wysokość odpłatności i limity cen
wyrobów medycznych dla dorosłych:

proteza kończyny dolnej (ostateczna) 3 lata bezpłatnie 1800 – 7500 zł
pończocha kikutowa (12 szt.) 1 rok bezpłatnie 120 – 360 zł
proteza kończyny górnej 3 lata bezpłatnie 1200 – 4600 zł
aparat ortopedyczny k.d. (orteza) 3 lata 10% 200 – 2500 zł
gorset ortopedyczny 3 lata 10% 200 – 700 zł
kula łokciowa 3 lata 30% 30- 140 zł
laska dla niewidomych (biała) 6 miesięcy bezpłatnie 100 zł
but ortopedyczny 1 rok 30% 155 – 210 zł
but do pary 1 rok 30% 100 zł
wózek inwalidzki ręczny 5 lat bezpłatnie 600 zł
wózek inwalidzki lekki 4 lata bezpłatnie 1700 zł
wózek inwalidzki specjalny 4 lata bezpłatnie 3000 zł
soczewki
(okularowe lub kontaktowe)
1-2 lata 30% 25 – 500 zł
pomoce optyczne dla niedowidzących 3-5 lat bezpłatnie 80 – 350 zł
proteza oka 5 lat bezpłatnie 700 – 800 zł
aparaty słuchowe 3-5 lat do 26 lat bezpłatnie,
powyżej – 30%
1000 – 2000 zł
cewniki zewnętrzne
(do 30 szt.)
1 miesiąc 30% 120 zł
worki stomijne (do 90 szt.) 1 miesiąc bezpłatnie 300 – 480 zł
pieluchomajtki (do 90 szt.) 1 miesiąc bezpłatnie lub 30%
od 1 grudnia 30%
77 lub 90 zł
od 1.12. – 90 lub 153 zł
aparat do leczenia obturacyjnego
bezdechu sennego
5 lat 10% 2100 zł
proteza piersi 2 lata bezpłatnie 280 zł
poduszka przeciwodleżynowa
pneumatyczna
2 lata 30% 500 zł
materac przeciwodleżynowy 3 lata 30% 700 zł

pełen wykaz wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie
zawierający określenie dla każdego przedmiotu osób uprawnionych do wystawienia zlecenia, limitu finansowania ze środków publicznych, wysokości udziału własnego świadczeniobiorcy w tym limicie, kryteriów przyznawania, okresu użytkowania i limitu cen naprawy wyrobu
zmiany obowiązujące od 1 grudnia 2021

Od 1 grudnia zamiast dotychczasowej refundacji w wys. 80 gr za cewnik niezależnie od jego rodzaju, przewiduje się trzy limity finansowania z NFZ dla trzech typów jednorazowych cewników:

  • 5,35 zł za sztukę w przypadku cewników hydrofilowych gotowych do użycia,
  • 2,60 zł za sztukę w odniesieniu do cewników hydrofilowych aktywowanych wodą,
  • 80 gr za sztukę dla cewników niepowlekanych.

Ponadto cewniki jednorazowe w ilości 180 szt. miesięcznie będą bezpłatne dla dzieci i młodzieży do 18 r. życia (dla dorosłych, jak dotychczas, z odpłatnością 30%). 

Okres użytkowania niektórych wyrobów medycznych (np. wózków inwalidzkich) może ulec skróceniu, w przypadku gdy nastąpiły zmiany w stanie fizycznym użytkownika, powodujące konieczność skrócenia okresu użytkowania wyrobu medycznego, a możliwości regulacji tego wyrobu zostały wyczerpane.
Limit na naprawę wyrobu medycznego wynosi 30% limitu ceny danego wyrobu. Dotyczy to przedmiotów określonych w Rozporządzeniu jako „naprawialne”. Refundowanej naprawy można dokonać na podstawie zlecenia wystawionego przez  właściwy ze względu na miejsce zamieszkania ubezpieczonego Oddział Funduszu. Refundowane naprawy są możliwe (po upływie gwarancji), tylko w podanym w Rozporządzeniu okresie użytkowania, maksymalnie do kwoty ustalonego limitu ceny, niezależnie od liczby napraw.
W przypadku dokonania naprawy i wykorzystaniu części lub całości tego limitu, okres użytkowania wyrobu medycznego ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wykorzystanej części limitu naprawy.

Accessibility