ABC osoby z niepełnosprawnościamiABC osoby z niepełnosprawnościami
stan prawny na dzień 1 grudnia 2019

Wielkość czcionki: A A Akontrast

Najnowsze zmiany w przepisach

 • Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami nakłada na banki obowiązek zapewnienia dostępu do dokumentów bankowych osobom z dysfunkcją wzroku lub słuchu (nowa zakładka w dziale "Inne uprawnienia")

 • opublikowano ustawę z 19 lipca 2019 o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami do usług świadczonych przez podmioty finansowane ze środków publicznych (nowa zakładka w dziale "Inne uprawnienia")

 • PFRON przywraca wsparcie finansowe na zakup wózków elektrycznych w ramach Obszaru C Modułu I Programu "Aktywny Samorząd".

 • zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia zmieniającym rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową z dnia 4 czerwca 2019 (Dz. U. poz. 1136), lekarz będzie mógł wystawić skierowanie na kolejne leczenie uzdrowiskowe dopiero po upływie 12 miesięcy oraz nie będzie miał możliwości określenia miejsca i rodzaju leczenia uzdrowiskowego; wprowadzone zmiany uwzględniono w dziale "Opieka zdrowotna" w zakładce Lecznictwo uzdrowiskowe

 • zmiana kwot refundacji składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez osoby niepełnosprawne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

 • Zarząd PFRON przyjął dokument pn. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 roku" (m.in. zwiększono maksymalne kwoty dofinansowania w ramach większości zadań)

 • PFRON ogłosił treść programu "Aktywny Samorząd" na 2019 rok - będą nowe formy wsparcia (np. dofinansowanie zakupu elektrycznego skutera inwalidzkiego) oraz nowi adresaci programu (osoby z dysfunkcją słuchu)

 • 2018

 • weszło w życie Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie przyznania osobie niepełnosprawnej środków na podjęcie działalności gospodarczej, rolniczej albo działalności w formie spółdzielni socjalnej - patrz: Praca >> Własna działalność gospodarcza

 • od 1 stycznia 2019 nastąpi wzrost kwoty świadczenia pielęgnacyjnego - patrz w zakładce Świadczenia dla opiekunów (dział "Wybrane świadczenia")

 • wprowadzenie do Prawa Budowlanego definicji osoby niepełnosprawnej zgodnej z Konwencją o prawach ON oraz zawarcie tam wymogu zapewnienia minimalnego udziału lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych (na mocy ustawy z dnia 5 lipca 2018 r. o ułatwieniach w przygotowaniu i realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz inwestycji towarzyszących - Dz.U. 2018, poz. 1496) - zmiany uwzględniono w rozdziale Dostępność budynków i dróg publicznych

 • wprowadzono dwie poprawki do oficjalnego tłumaczenia Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych zgodnie z obwieszczeniem Ministra Spraw Zagranicznych z dnia 15 czerwca 2018 r. o sprostowaniu błędów (Dz.U. 2018, poz. 1217)

 • wydany przez MEN plakat - "instrukcję" dla rodziców dziecka posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego znajdziesz w zakładce Kształcenie przedszkolne i szkolne (rozdział "Edukacja")

 • wynikające z nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. 2018, poz. 1076) zmiany w zakresie działania Warsztatów terapii zajęciowej (rozdział "Zadania powiatu") oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osobie niepełnosprawnej wykonującej własną działalność gospodarczą (rozdział "Praca")

 • istotne dla osób niesłyszących lub niedosłyszących, wchodzące w życie od 1 października 2018, zmiany w ustawie o kierujących pojazdami - patrz w zakładce Uprawnienia w ruchu drogowym (dział "Transport")

 • zwiększenie od 1 czerwca 2018 wysokości renty socjalnej (ustawa z dnia 9 maja 2018 o zmianie ustawy o rencie socjalnej)

 • zapisy wynikające z ustawy z 9 maja 2018 o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności uwzględniono w dziale Opieka zdrowotna

 • zmiana ustawy o radiofonii i telewizji, gwarantująca m.in. zwiększenie udziału programów telewizyjnych z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji wzroku lub słuchu - patrz w zakładce Radio i telewizja (dział "Inne uprawnienia")

 • Na mocy ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej z dnia 18 lutego 2018 (Dz.U. z 2018, poz. 700), mają powstać schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - piszemy o tym w zakładce Wybrane świadczenia z pomocy społecznej (dział "Wybrane świadczenia")

 • ważna dla kandydatów na kierowców z niepełnosprawnością ruchową nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami z dnia 28 lutego 2018 - patrz w zakładce Uprawnienia w ruchu drogowym (dział "Transport")

 • zmiana ustawy Kodeks Wyborczy, z dnia 11 stycznia 2018, pozostawiła możliwość głosowania korespondencyjnego jedynie dla wyborców o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zobacz zmienione zapisy Ustawy w dziale "Inne uprawnienia", w zakładce Prawa wyborcze)

 • zmiana kwot refundacji składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez osoby niepełnosprawne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

 • 2017

 • obowiązujące od 01.01.2018 zmiany dot. odliczeń od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne (na mocy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 27 października 2017 r.) naniesiono czarną pogrubioną czcionką w dziale "Inne uprawnienia" - zakładka Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • zmiana kwot refundacji składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez osoby niepełnosprawne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

 • 2016

 • zmiany w zasadach realizacji programu "Aktywny Samorząd" - moduł II, wprowadzone uchwałą nr 48/2016 Zarządu PFRON z dnia 18 października 2016 r.

 • zmiana wynikająca z nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotycząca art. 25a - refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących własną działalność gospodarczą

 • zmiana kwot refundacji składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez osoby niepełnosprawne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

 • 2015

 • zapisy rozporządzenia MEN z 24 lipca 2015 w sprawie kształcenia dzieci niepełnosprawnych uwzględniono w dziale "Edukacja" w zakładce Kształcenie przedszkolne i szkolne

 • zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2015, poz. 691), określająca (m.in.) miejsce składania wniosków o wydanie karty parkingowej: obecnie będzie to dowolnie wybrany powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, a nie, jak dotychczas, zespół w miejscu stałego pobytu (o kartach parkingowych czytaj w zakładce Transport - Uprawnienia w ruchu drogowym).

 • wydłużenie terminu składania wniosków w module II programu "Aktywny Samorząd"
  na mocy uchwały Rady Nadzorczej PFRON z 22 kwietnia 2015

 • 2014

 • zmieniona odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym, zgodnie z rozporządzeniem Minista Zdrowia z 11 września 2014 zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1245)

 • zmiany dot. rehabilitacji leczniczej - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2013 poz. 1522)

 • zmiany w SODiR - ustawa z dnia 8 listopada 2013 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2013, poz. 1645)

Podstawowe strony źródłowe:

Opracowanie i prawa autorskie: LZINR Dofinansowanie: PFRON Wykonanie: SQLSoft - projektowanie stron www