ABC osoby z niepełnosprawnościami
stan prawny na dzień 15 czerwca 2018
Wielkość czcionki: A A Akontrast

Najnowsze zmiany w przepisach

 • wynikające z nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych z dnia 10 maja 2018 (Dz.U. 2018, poz. 1076) zmiany w zakresie działania Warsztatów terapii zajęciowej (rozdział "Zadania powiatu") oraz refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osobie niepełnosprawnej wykonującej własną działalność gospodarczą (rozdział "Praca")

 • istotne dla osób niesłyszących lub niedosłyszących, wchodzące w życie od 1 października 2018, zmiany w ustawie o kierujących pojazdami - patrz w zakładce Uprawnienia w ruchu drogowym (dział "Transport")

 • zwiększenie od 1 czerwca 2018 wysokości renty socjalnej (ustawa z dnia 9 maja 2018 o zmianie ustawy o rencie socjalnej)

 • zapisy wynikające z ustawy z 9 maja 2018 o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności uwzględniono w dziale Opieka zdrowotna

 • zmiana ustawy o radiofonii i telewizji, gwarantująca m.in. zwiększenie udziału programów telewizyjnych z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych z powodu dysfunkcji wzroku lub słuchu - patrz w zakładce Radio i telewizja (dział "Inne uprawnienia")

 • Na mocy ustawy o zmianie ustawy o pomocy społecznej z dnia 18 lutego 2018 (Dz.U. z 2018, poz. 700), mają powstać schroniska dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi - piszemy o tym w zakładce Wybrane świadczenia z pomocy społecznej (dział "Wybrane świadczenia")

 • ważna dla kandydatów na kierowców z niepełnosprawnością ruchową nowelizacja ustawy o kierujących pojazdami z dnia 28 lutego 2018 - patrz w zakładce Uprawnienia w ruchu drogowym (dział "Transport")

 • zmiana ustawy Kodeks Wyborczy, z dnia 11 stycznia 2018, pozostawiła możliwość głosowania korespondencyjnego jedynie dla wyborców o znacznym i umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (zobacz zmienione zapisy Ustawy w dziale "Inne uprawnienia", w zakładce Prawa wyborcze)

 • zmiana kwot refundacji składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez osoby niepełnosprawne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

 • 2017

 • obowiązujące od 01.01.2018 zmiany dot. odliczeń od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne (na mocy nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 27 października 2017 r.) naniesiono czarną pogrubioną czcionką w dziale "Inne uprawnienia" - zakładka Podatek dochodowy od osób fizycznych

 • zmiana kwot refundacji składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez osoby niepełnosprawne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

 • 2016

 • zmiany w zasadach realizacji programu "Aktywny Samorząd" - moduł II, wprowadzone uchwałą nr 48/2016 Zarządu PFRON z dnia 18 października 2016 r.

 • zmiana wynikająca z nowelizacji ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, dotycząca art. 25a - refundacji składek na ubezpieczenie społeczne osób prowadzących własną działalność gospodarczą

 • zmiana kwot refundacji składek na ubezpieczenie społeczne opłacanych przez osoby niepełnosprawne prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą

 • 2015

 • zapisy rozporządzenia MEN z 24 lipca 2015 w sprawie kształcenia dzieci niepełnosprawnych uwzględniono w dziale "Edukacja" w zakładce Kształcenie przedszkolne i szkolne

 • zmiana rozporządzenia w sprawie wzoru oraz trybu wydawania i zwrotu kart parkingowych (Dz.U. z 2015, poz. 691), określająca (m.in.) miejsce składania wniosków o wydanie karty parkingowej: obecnie będzie to dowolnie wybrany powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności, a nie, jak dotychczas, zespół w miejscu stałego pobytu (o kartach parkingowych czytaj w zakładce Transport - Uprawnienia w ruchu drogowym).

 • wydłużenie terminu składania wniosków w module II programu "Aktywny Samorząd"
  na mocy uchwały Rady Nadzorczej PFRON z 22 kwietnia 2015

 • 2014

 • zmieniona odpłatność za pobyt w sanatorium uzdrowiskowym, zgodnie z rozporządzeniem Minista Zdrowia z 11 września 2014 zmieniającym rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1245)

 • zmiany dot. rehabilitacji leczniczej - Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu rehabilitacji leczniczej (Dz. U. z 2013 poz. 1522)

 • zmiany w SODiR - ustawa z dnia 8 listopada 2013 o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2013, poz. 1645)

Podstawowe strony źródłowe:

Opracowanie i prawa autorskie: LZINR Dofinansowanie: PFRON Wykonanie: SQLSoft - projektowanie stron www