stan prawny na dzień 30 listopada 2021

Zapisz do PDF Szkolnictwo wyższe

Ustawa, jako jedno z podstawowych zadań uczelni, uznaje stwarzanie osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na uczelnię w celu odbywania kształcenia, w kształceniu i w prowadzeniu działalności naukowej.

W szczególności, uczelnia (zarówno publiczna, jak i niepubliczna) otrzymuje z budżetu państwa środki na finansowanie zadań związanych z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia, do szkół doktorskich, kształceniem na studiach i w szkołach doktorskich lub w prowadzeniu działalności naukowej. Podział środków finansowych na ten cel odbywa się zgodnie z algorytmem uwzględniającym dane dotyczące studentów i doktorantów, będących osobami niepełnosprawnymi.

Student, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o niezdolności do pracy może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych. Student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku. Stypendium przysługuje na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia i jednolitych studiach magisterskich, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat. Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera albo równorzędny, a także licencjata, inżyniera albo równorzędny, jeżeli ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium dla osób niepełnosprawnych tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Doktorant posiadający orzeczenie o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności albo o niezdolności do pracy, otrzymuje stypendium doktoranckie w wysokości zwiększonej o 30%.

Accessibility